P15: Thiên thần hững hờ chờ ai ... làm bao chàng trang mỏi tay ...